PROGRAMY I METODY SZKOLENIA W BIEGU NA ORIENTACJĘ


| CZĘŚĆ I |   | CZĘŚĆ II |   | CZĘŚĆ III |   | CZĘŚĆ IV |   | CZĘŚĆ V |   | CZĘŚĆ VI |   | CZĘŚĆ VII |


CZĘŚĆ II

PROGRAM SZKOLENIA DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Temat 1. Bieg na Orientację jak dyscyplina sportowa

Temat 2. Wyposażenie zawodnika do biegu na orientację

Temat 3. Posługiwanie się mapą
Zajęcie 3.1 Treść map do Biegu na Orientację

Zajęcie 3.2 Orientowanie mapy
Zajęcie 3.3 Poruszanie się w terenie z mapą
Zajęcie 3.4 Poruszanie się w terenie z mapą i kompasem

Temat 4. Punkty kontrolne i sposób ich potwierdzania
Zajecie 4.1 Punkt kontrolny
Zajęcie 4.2 Opisy punktów kontrolnych

Temat 5. Wyznaczanie kierunku biegu
Zajecie 5.1 Kierunek biegu a przeszkody terenowe
Zajęcie 5.2 Praktyczne ćwiczenia z utrzymania kierunku

Temat 6. Ocena odległości
Zajecie 6.1 Pomiary na mapie
Zajecie 6.2 Pomiar odległości w terenie

Temat 7. Czytanie mapy
Zajęcie 7.1 Bieg z wykorzystaniem obiektów liniowych
Zajęcie 7.2 Bieg z wykorzystaniem obiektów punktowych
Zajęcie 7.3 Bieg z wykorzystaniem rzeźby terenu

Temat 8. Taktyka biegu
Zajęcie 8.1 Wybór wariantu
Zajęcie 8.2 Celowe odchylanie
Zajęcie 8.3 Wybór punktu do ataku i atak na punkt kontrolny
Zajęcie 8.4 Prędkość biegu w biegu na orientację

Temat 9. Doskonalenie elementów technicznych - trening indywidualny i w grupie
Zajęcie 9.1 Trening utrzymania kierunku i oceny odległości
Zajęcie 9.2 Trening pamięci
Zajęcie 9.3 Trening walki
Zajęcie 9.4 Inne

Temat10. Udział w zawodach w BnO - brak


Temat 4.Punkty kontrolne i sposób ich potwierdzania

Zajecie 4.1 Punkt kontrolny

Zagadnienia:
1. Rodzaje punktów kontrolnych.
2. Potwierdzanie punktów kontrolnych.

Zagadnienie 1

Instruktor w czasie szkolenia omawia i pokazuje części składowe punktów kontrolnych, kartę startową i sposób potwierdzania punktu kontrolnego.
Przekazane treści
Na zawodach sportowych w biegu na orientację mają zastosowanie dwa rodzaje punktów kontrolnych.
1. Punkt kontrolny z mechanicznym potwierdzaniem
2. Punkt kontrolny z elektronicznym potwierdzaniem
Pierwszy rodzaj punktu kontrolnego zawiera perforator mechaniczny karty startowej, stojak, kod punktu kontrolnego i lampion w kolorze białoczerwonym.
Punkt kontrolny tego typu przedstawiony jest na rysunku.
Oprócz wyżej opisanego punktu kontrolnego coraz powszechniejsze staje się stosowanie punktów kontrolnych z elektronicznym potwierdzaniem. Największe zastosowanie mają tzw. SPORT IDENT-ty.
Szczegóły dotyczące wymiarów punktów kontrolnych są regulowane wydanymi "Przepisami Biegu na Orientację". W czasie zawodów, dodatkowo punkt kontrolny należy ubezpieczyć wystarczającą ilością drobnych konfetti.
Potwierdzanie punktów kontrolnych starego typu odbywa się za pomocą karty startowej. Sposób potwierdzania karty starowej regulują przepisy PZBnO.


Zagadnienie 2

Szkolenie instruktor organizuje w dowolnym terenie. Może to być boisko sportowe, boisko szkolne lub łąka.
Przebieg szkolenia
Instruktor w centralnej części boiska ustawia stojak (patrz rysunek) i rozdaje szkolonym karty startowe. Szkoleni biegają po wyznaczonej trasie i mijając punkt kontrolny potwierdzają w karcie startowej.
Ten etap szkolenia można połączyć z orientowaniem mapy. Wtedy szkoleni otrzymują mapę oraz kartę startową i biegają po obwodzie zmieniając kierunek. Wcześniej instruktor określa kierunek północny w terenie.
Instruktor stojąc przy punkcie kontrolnym sprawdza poprawność wykonywanych czynności.


Zajecie 4.2 Opisy punktów kontrolnych

Zagadnienia:
1. Cel stosowania opisów punktów kontrolnych
2. Symbole do opisów punktów kontrolnych

W czasie szkolenia instruktor omawia i pokazuje wybrane symbole do opisów punktów kontrolnych. Szkolenie należy łączyć z praktycznym pokazem w terenie. Po zajęciach zalecane jest wydać szkolonym tabele symboli do nauki.

Zagadnienie 1

Wszyscy zawodnicy uprawiający Bieg na Orientację muszą posiadać umiejętność jednoznacznego rozumienia opisów punktów kontrolnych. Opisy punktów kontrolnych i ich kody, stanowią informacje uzupełniające dla biegacza, które ułatwiają lokalizację punktu kontrolnego. Najczęściej zawodnikom opisy punktów kontrolnych dostarczane są w postaci tabeli zbiorczej lub tabel cząstkowych, przygotowanych specjalnie dla danej kategorii wiekowej. W tym drugim przypadku mogą być bezpośrednio naklejone na mapę zawodnika lub dostarczane przez organizatora zawodów luzem. Sposób wykonania takiej tabeli prezentuje załączony rysunek.
Treścią i strukturą opisów punktów kontrolnych są następujące informacje:
1. Kategoria, długość trasy w metrach, całkowite przewyższenie w metrach.
2. Opis poszczególnych punktów kontrolnych (piktogramy), z zachowaniem ich kolejności na trasie biegu.
3. Długość i typ wyznakowanego odcinka od ostatniego punktu kontrolnego do mety.
Poszczególne punkty kontrolne opisywane są w sposób następujący:
A. - numer porządkowy punktu kontrolnego
B. - kod punktu kontrolnego
C. - lokalizacja jednego z wielu jednakowych przedmiotów znajdujących się w kręgu
D. - przedmiot punktu kontrolnego
E. - informacje, które precyzują charakter przedmiotu
F. - wielkość przedmiotu stanowiącego punkt kontrolny
G. - stanowisko (pozycja) oznakowania punktu kontrolnego
H. - dalsze, ważne informacje.
Dla przykładów zamieszczonych w tabeli odczytamy:
- punktem o kodzie 44 jest zachodnia polana, porośnięta o wymiarach 6x10m
- punktem o kodzie 56 jest górna ściana skalna o wysokości 5,0m. Punkt położony jest u podnóża.
Dla najmłodszych kategorii wiekowych zalecane jest w miejsce piktogramów stosować opis.
Przykład
1 45 skrzyżowanie ścieżki z drogą
2 63 polanka

Zagadnienie 2

Symbole do opisu punktów kontrolnychD - Formy terenu


D - Skały i kamienie oraz roślinność


D - Wody i bagna


D - Obiekty budowlane


D - Znaki dodatkowe


E - Uzupełnienia


G - Umiejscowienie
GE
<- Poprzenia     Następna ->(c) 2001 ermine